0 امتیاز
سوال شده توسط (300 امتیاز)

Normal panel hinges

The hinges are: 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#
Thickness: 1.5mm, 1.8 mm, 2.0mm
Material: Bright zinc plated steel hinge
For non-finger protection panel
           
Finger protection panel hinge
The hinges are middle hinge and side hinges
Thickness: 2.0mm, 2.5mm
Material: bright zinc plated hinge

door accessories company
website:http://www.garagedoorliftmasters.com/door-parts/

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...