0 امتیاز
سوال شده توسط (140 امتیاز)
chung khoanDo you realize that your business cards tell customers and clients much more than just your name, your business and contact information? Your business cards are actually similar to your sales representatives. They tell about your business,

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...